Disclaimer

Ondanks dat bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.
BanketWereld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van BanketWereld worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen ten alle tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.


Algemene Voorwaarden
BanketWereld is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder inschrijvingsnummer 544 921 06. Op de dienstverlening van BanketWereld zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder voornoemd inschrijvingsnummer. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden.

 

Aansprakelijkheid
BanketWereld  sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van haar website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast is BanketWereld  niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.


Bronnen van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop BanketWereld geen invloed kan uitoefenen. BanketWereld draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Copyright
Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige gegevens berust bij BanketWereld, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BanketWereld.

 

Aanbiedingen
Prijswijzigingen, typefouten en uitverkocht voorbehouden.

BanketWereld.nl © 2019 | Eurofoodgroup | Ontwikkeld door: B&S Media Webdesign Kampen